Assisen Vlaanderen, Justitie, Questies

Zittingsblad geen vodje papier en griffier geen knechtje

3 januari 2018  

Er staan altijd interessante dingen te lezen op de site van advocaat Elfri De Neve, zo ook op 31 december 2017 over vele misverstanden over het zittingsblad en de rol van de griffier tijdens een proces.


Het zittingsblad
(proces-verbaal van de terechtzitting)
is een officieel document
opgesteld door de griffier
en
zowel door de rechter als door de griffier ondertekend
en waarvan de vermeldingen ambtshalve bewijskracht bezitten
tot bewijs van het tegendeel.


De griffier notuleert op het zittingsblad
het procesverloop,
de verklaringen van partijen
en de uitspraak.


De griffier is hierbij niet een ondergeschikte van de rechtbank.


De opstelling van het zittingsblad
en het proces-verbaal van de zitting is de autonome opdracht van de griffier
die hierbij geen ondergschikte rol opdracht uitvoert.


De griffier stelt onder zijn verantwoordelijkheid het zittingsblad op.


De rechter kan het door de griffier opgesteld proces-verbaal
van de terechtzitting
verbeteren en aanvullen
door een persoonlijke opmerking aan de voet van dit proces-verbaal,
onder de handtekening van de griffier.


De rechter kan de vaststellingen,
gedaan door de griffier,
niet schrappen of wijzigen.


De griffier is de autonome gerechtelijke notaris van de terechtzitting
die onpartijdig acteert hetgeen hij “de visu” en “de auditu” vaststelt.


Ter zitting heeft de griffier de rol van neutrale waarnemer
van het volledige ondeelbare gerechtelijk gebeuren.


Als gerechtelijke notaris
verleent de griffier
ambtshalve
akte van de feiten en verklaringen
die moeten worden vastgelegd.


Verzoek te acteren op het zittingsblad.


De procespartijen,
de rechter
en het openbaar ministerie
kunnen de griffier verzoeken
akte te verlenen op het zittingsblad
van bepaalde feiten
en verklaringen
in het kader van het gerechtelijk gebeuren ter zitting.


De rechter heeft terzake geen autoriteit
en heeft geen bevelen te geven.


Ook de rechter moet de griffier verzoeken
deze of gene verklaring
of feit
te laten vaststellen
op het zittingsblad.


De rechter kan geen bevel geven terzake
en kan niet weigeren
om een bepaald feit
of verklaring
te laten akteren op het zittingsblad.


De griffier is terzake onpartijdig
ook in zittingsconflicten
tussen magistraat en partijen.Een rechter die de vraag tot het akteren op het zittingsblad beantwoordt als een vraag gericht tot hem en deze vraag afwijst, begaat een zware fout.


Een advocaat
die hiermee geconfronteerd wordt
kan de schorsing van het debat vragen
en
de onmiddellijke tussenkomst van de stafhouder verzoeken,
waarna nadien
zelfs klacht kan neergelegd bij de procureur-generaal.


Niemand,
noch de rechter,
noch partijen,
noch het openbaar ministerie
kunnen
of mogen
beletten dat de griffier
als gerechtelijke notaris
zijn ambt verricht.


Dit betekent ook niet dat de partijen het recht hebben
om van de griffier
een gerechtelijke stenograaf te maken,
of het goede verloop van de zitting te verhinderen.


De eventuele weigering
om
deze of gene verklaring
of feit
geakteerd te zien op het zittingsblad
gaat evenwel uit van de griffier
en van de griffier alleen,
weze het onder toeziend oog van het parket-generaal,
zoals de rechter eveneens tuchtrechterlijk
onder het toezicht van het parket-generaal staat.


Aldus mag de weigerende houding van de griffier enkel ingegeven worden door de overweiging van het vlot verloop van de terechtzitting.


Het belang van de taak van de griffier
als gerechtelijke notaris van de terechtzitting
kan niet onderschat worden,
gezien geacteerde feiten en gezegden
aanleiding kunnen geven tot
wraking,
cassatie van de gerechtelijke uitspraak,
tot veroordeling wegens zittingsmisdrijven,
tot het correct weergeven van bewijskrachtige verklaringen en getuigenissen,
tot gerechtelijke bekentenissen
of intrekking van bekentenissen,
tot vaststelling van de schending van de rechten van verdediging,
recht op tegenspraak en eerlijk proces,
tot tuchtmaatregelen,
of tot strafrechtelijke vervolgingen van één der betrokkenen.


Elke formaliteit,
waarvan niet vastgesteld is door de griffier dat zij werd vervuld,
wordt geacht niet te zijn nageleefd.

Aldus waakt de de griffier
in elk stadium van het verloop van de zitting
over de regelmatigheid ervan.Wanneer een advocaat
een bepaald feit of verklaring
wil vastgesteld zien op het zittingsblad,
richt hij zich rechtstreeks tot de griffier
en niet tot de rechter.


Maar omdat de rechter
onder de handtekening van de griffier
ook een eigen verklaring kan laten opnemen,
kan de advocaat zich ook tot de rechter richten
met verzoek
een bepaalde verklaring of feit
te willen laten opnemen in de eigen verklaring van de rechter
onderaan het zittingsblad.


Deze aanvulling
heeft evenwel niet dezelfde bewijskracht
als de authentieke eigen verklaring van de griffier,
waardoor het tot aanbeveling strekt zich tot de griffier rechtstreeks te wenden.


Het recht op voetnoot van de rechter
dient niet om de eigenlijke taak van de griffier te vervullen.


Het zich richten tot de rechter in plaats van tot de griffier als gerechtelijke notaris, getuigt van een gebrek aan juridische kennis dan wel minachting voor het ambt van de griffier.
Lees deze bijdrage op www.elfri.be met tal van verwijzingen, ,


Meer info


1 reactie

  1. Gilberte Bracke schreef:

    Gilberte Bracke uit Sint-Amandsberg

    Voor een leek in gerechtszaken, is dit dank zij dit artikel, een volledige beschrijving van de taak van de griffier.
    Interessant voor wie de perikelen rond de Kasteelmoord volgt.
    Daar ging het ook om de griffier en het zittingsblad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De boeken van Gust Verwerft

Al loopt de Waarheid nog zo snel, de Onzuiverheden in de media achterhalen haar wel

"Tempus omnia revelat"
"De tijd onthult alles"